Jaarverslag 2012

 

 JAARVERSLAG 2012 VAN DE VERENIGING WOONGROEP OLIVIER VAN NOORT

 Inleiding

 2012 was een bewogen jaar vanwege het overlijden van Wout Bonsel in de maand maart en door de opname van Ger Hitzert in het ziekenhuis in de maand december vanwege zijn afnemende gezondheid. Inmiddels is Ger ook overleden. Beide bewoners zullen we erg missen.

 Behoudens deze twee emotionele gebeurtenissen is het jaar rustig verlopen. 

 De volgende onderwerpen komen in dit jaarverslag puntsgewijs aan bod.

  1. Huishoudelijk Reglement
  2. Mutaties en aantal bewoners 3. Technische Commissie
  1. Gemeenschappelijke Ruimte
  2. Dakterras
  3. Commissie Woningtoewijzing- en toelating
  4. Doelstellingen woongroep

 

 1. Huishoudelijk Reglement (HHR) 

 De bijlage F Technische Commissie (T.C.) bij het HHR is opgesteld in februari 2012 en voorgelegd in de ledenvergadering d.d. 19-09-2012. De opmerkingen van Marius Driehuis en Gerrit van Domselaar zijn verwerkt in de laatste versie d.d. 21-10-2012 en worden toegevoegd aan het HHR. 

 2. Mutaties en aantal bewoners

 Marianne Tillemans heeft in de maand december de woongroep verlaten, waardoor het appartement op huisnummer 7 is vrijgekomen. De procedure voor woningtoewijzing is opgestart in overleg met Mozaïek Wonen.

 De woongroep bestaat per ultimo 2012 uit 37 bewoners, waarvan 21 vrouwen en 16 mannen, in de leeftijd variërend van 52 tot 87 jaar. 

 3. Technische Commissie (TC)

 De TC, bestaande uit de bewoners  Arie, Jielis, Joop, Jur, Peter en Ton H., stellen hun (technische) kennis en kunde ten dienste van de woongroep. De TC onderhoudt tevens over uiteenlopende zaken contact met Mozaïek Wonen en Vireco Beheer.

 Toiletpotten:  We zouden het al bijna zijn vergeten zijn, maar de toiletpotten zijn in 2012 allemaal vervangen. Project afgerond!

Extra verlichting: De ophoging van het parkeerterrein voor het Medisch Spectrum is in 2012 afgerond. Ons verzoek aan de Gemeente voor het plaatsen van extra verlichting bij de inrit van het parkeerterrein, is afgewezen omdat de  gemeente geen eigenaar is van de grond. Zij adviseert ons een verzoek in te dienen bij de eigenaar van het Medisch Spectrum. Het verzoek is ook daar afgewezen.

 Groenstrook: De grond blijkt toch eigendom te zijn van het Medisch Spectrum. Het opknappen van de groenstrook, ooit aangeduid als kruidentuin, is een never ending story. Hopelijk komt er in 2013 een besluit  in de hoofd VvE-vergadering over het opknappen van dit stukje grond.

 .  

 4. Gemeenschappelijke Ruimte (GR)  

De GR wordt op vaste tijden gebruikt om koffie te drinken, zoals op zondagochtend en 1 x per 14 dagen op dinsdagochtend. Het dart team dart op de vrijdagavonden. Het Happy Hour is sinds september toegevoegd aan de vaste activiteiten, namelijk elke eerste vrijdag van de maand.

 Omdat er steeds minder vrijwilligers waren om de GR schoon te maken, zijn er interne afspraken gemaakt met de bewoners. Vier bewoners stofzuigen de GR volgens schema 1 x per 14 dagen.

 Er is weer een bibliotheek. Coen heeft enkele uitgevers benaderd met de vraag of zij boeken ter beschikking wilden stellen. Dat verzoek is gehonoreerd. Coen heeft een boekenlijst gemaakt, die zowel digitaal als op papier beschikbaar is.

 De algehele coördinatie van de GR is in handen van Trix. 

 

  1. Dakterras

 Het dakterras heeft een gezellige uitstraling. Het is er goed toeven.

Rina verzorgt de planten en bakken. Als zij menskracht nodig heeft, weet zij die te mobiliseren. 

 We hebben een vlaggenmast en een vlag. Coen is de initiator geweest en hij heeft al menig maal de vlag gehesen en ook weer gestreken.  

  6. Commissie Werving, woningtoewijzing en toelating (WWTT) 

 Deze commissie bestaat uit Atty, Doris, Tineke en Will. Zij buigen zich onder meer over een plan van aanpak hoe nieuwe kandidaten te werven voor plaatsing op de wachtlijst.   

 7.  Doelstellingen woongroep

 

Tot slot willen we de doelstellingen van de woongroep ook dit jaar opnemen in het jaarverslag. Deze zijn:

 

“Het scheppen van een goed woon- en leefklimaat voor de bewoners van de woonvereniging.

 Het ontwikkelen van een sfeer en het bieden van omstandigheden waarbinnen het voor alle bewoners mogelijk is, op basis van vrijwilligheid, deel te nemen aan activiteiten die door henzelf of andere bewoner van de woonvereniging worden georganiseerd.

 Het werken aan een gevoel van onderlinge saamhorigheid en het dragen van medeverantwoordelijkheid voor elkaar. Daarmee het realiseren van een positief woonklimaat waar het voor alle bewoners, ongeacht hun leeftijd, politieke- of godsdienstige overtuiging, geaardheid of ras, mogelijk is plezierig te wonen.”

 Gouda, maart 2013

Het bestuur van de woongroep Olivier van Noort

 

 Opgericht 8 november 2005 - KvK nr.: 234855782

Secretariaat: Olivier van Noortlaan 11 2803 ED  Gouda 

Postbank: 4818987 t.n.v. Ver Woongroep Olivier van Noort, Gouda