Jaarverslag 2020

1

Woongroep Olivier van Noort te Gouda: Sociaal jaarverslag 2020

 

Inleiding

Het jaar 2020 is voor de samenleving het jaar van de CORONA; deze epidemie heeft ook voor het samenwonen in de Woongroep de nodige consequenties opgeleverd.  Het leven van ouderen en samen wonen kwam daarmee onder druk te staan. Het weinig stabiele en soms onordelijk beleid van de overheid vergde souplesse en steeds weer aanpassing van levensstijl, niet altijd even makkelijk om zich als individu aan te passen. Toch is het enerzijds dank zij en anderzijds ondanks het gedrag en c.q. volgen van de wisselende gedragsregels gelukt het virus buiten onze woongroep te houden. 

Dit jaar overleed Co van Oosten na een korte ziekteperiode na slechts 2 jaar op zeer bescheiden wijze in ons midden te hebben gewoond. Corrie Smit- bewoner en lid vanaf het prille begin van onze Woongroep- vertrok naar een zorginstelling in Brabant na vanaf het begin deel te hebben genomen aan het leven en wonen in onze groep; het lijkt haar goed te gaan en zij is ons- blijkens de levenstekens -nog niet vergeten!

Bij dezen begroeten we als nieuwe bewoners Hans Kouwenberg en het echtpaar Kees en Martina Correljé met de hoop c.q. verwachting dat zij zich op hun gemak voelen en hun thuis hebben gevonden in onze woon- liever nog leefgemeenschap Olivier van Noort

 

Bestuur

Het bleek niet mogelijk in 2020 de jaarvergadering te houden, wel zijn aan de leden de jaarstukken 2019 uitgereikt; deze verslagen behoeven echter nog in de eerstkomende jaarvergadering de goedkeuring van de leden! Zo nodig werden lopende dit verslagjaar ad hoc de bestuursleden geraadpleegd, daarover is vervolgens aan de leden schriftelijk mededeling gedaan.

Door snel en passend te reageren kon worden voorkomen dat er voor schilderwerk aan M.W -woningen verderop in onze wijk schaft- en opslagketen op de kleine parkeerplaats voor de toegang tot onze appartementen werden geplaatst maar op een daartoe beter geschikte plek. Het betrof uiteraard niet alleen onze privacy en veiligheid maar ook het verkeer van apotheek c.a.

 

Beheer en saamhorigheid

Geweldig zoals secretaris en penningmeester in deze kommervolle tijd hun taken gewetensvol uitvoeren, er een beroep kan worden gedaan op de technische commissie, de manier waarop het terras met bomen en planten en meubilair elk jaar wordt onderhouden, de gemeenschappelijke ruimte wordt gerund, de bibliotheek beheerd en last but not  least voor de leden en ook naar buiten toe de website als visitekaartje de informatie alsmede internetpresentatie wordt bijgehouden! Tenslotte, wij als bewoners/leden ook nog eens door medebewoners met enige regelmaat worden verrast op allerlei versieringen, aardigheidjes en lekkernijen!

 

Mozaïek Wonen ( M.W.)

De Bewonerscommissie heeft dit jaar vanwege de Corona niet vergaderd. Eerder is aan u reeds bericht over het gesprek dat is geweest met de directie van M.W. met betrekking tot het voornemen  de huur van het appartement nr. 49 drastisch te verhogen. Goed overleg  leidde tot het terugnemen van dit schrikwekkend plan.

 

Gouda, 29 maart 2021

Aad Berkhout, voorzitter

 

 

Opgericht 8 november 2005 - KvK nr.: 23485578

Secretariaat: Olivier van Noortlaan 11, 2803 ED Gouda 

IBANrekeningnummer NL05 INGB0004 818987

 t.n.v. Ver Woongroep Olivier van Noort, Gouda